منو
بدو خدمت

بدو خدمت At The Beginning

به آموزش هایی اطلاق می گردد که با دو هدف الف)آشنا سـاختن کارمنـدان جدیدالاسـتخدام بـا اهـداف و وظـایف دسـتگاه اجرایـی محل خدمت آنها، قوانین و مقررات استخدامی، کلیات قانون مـدیریت خـدمات کشـوری، ب) ایجاد تواناییهای شغلی مورد نیـاز بـرای تصـدی شـغل توسط کارمنـدان جدیدالاسـتخدام در بـدو ورود بـه خـدمت طراحـی و اجـرا مـی گـردد.

آموزش های شغلی

آموزش های شغلی Job Training

آموزش های شغلی به چهار دسته تقسیم میشوند: 1-آموزش های ویـژه کارمنـدان اسـتخدام آزمایشـی 2- آمـوز ش هـای ارتقـاء شـغلی 3- آموزش های تمدید قرارداد کار معین 4- آموزش های کوتاه مدت خارج از کشور

فرهنگی و عمومی

فرهنگی و عمومی Cultural and public

آموزش های فرهنگی و عمومی به سه دسته زیر تقسیم میشود:1- آموزش های فرهنگی و اجتماعی 2-آموزش های توانمندی های اداری3-آموزش های عمومی فناوری اطالاعات

مدیران

مدیران Managers

به آموزش هایی اطلاق می گردد که در راستای تعالی معنوی و حرفهای مـدیران در زمینـه هـای بهبـود نگـرش و بصـیرت افزایـی و توسعه مهارتهای انسانی، ادراکی و فنی در چارچوب (سامانه و برنامه آموزش مدیران) طراحی و اجـرا مـی گـردد.  آموزش های مـدیران به دو بخش 1-تعالی معنونی مدیران، 2- تعالی حرفهای مدیران طبقه بندی می شوند. 

تربیت مدرس

تربیت مدرس TOT

دوره های تربیت مدرس برای ارائه آموزش های تخصصی برای مدرسان جهت ارائه هر چه بهتر دوره های تعریف شده برای مدرسان دور ه ها می باشد

تربیت ارزیاب

تربیت ارزیاب Evaluator


ارزیابی فرایندی است شامل به کار بردن اطلاعات عملکردی برای تصمیم گیری در حوزه هایی از قبیل؛ یکپارچه سازی اطلاعات عملکردها، بکارگیری اطلاعات عملکردی در رویه ها و سیکل های مدیریتی، سیاست گزاری ها، بودجه ریزی و ... می باشد. در دوره های تربیت ارزیابی، ارزیاب موظف به بررسی موارد فوق می باشد.